Uitstel ALV 16 januari 2021

29 december 2020 | Nieuwsbericht

Behasa Melaju ››

 

Utrecht, december 2020

Onderwerp: Uitstel ALV 16 januari 2021

 

Lieve leden van de Perkumpulan Anak-anak Hulaliu,

Het doet ons verdriet u te moeten vertellen, dat de geplande vergadering waarin een algemene ledenvergadering is geprogrammeerd, op 16 januari 2021 niet door kan gaan. De lockdown belemmert ons samenzijn, want we zitten ondanks de geplande vaccinaties nog in de Corona-crisis.

Toch zijn we van mening dat we de 70ste verjaardag van onze kumpulan negeri niet ongemerkt voorbij kunnen laten gaan. Daarom hebben we het volgende plan bedacht:

Het voltallige PAH-team en de werkgroep PAH 70-jaar heeft besloten om de oprichting van PAH, 3 januari 1951, te gedenken door op die dag virtueel samen te komen. Dat doen we op 3 januari 2021 om 19:00u. We gaan dan een dankgebed voor dit jubileum uitspreken, wat wij liever met u hadden willen doen.

Om toch een gevoel van saamhorigheid en verbondenheid te creëren, vragen wij aan u allen om 19:00u een ogenblik stil te staan, wanneer wij ons gezamenlijk dankgebed uitspreken. Natuurlijk bent u vrij om op uw eigen manier uiting te geven aan dit heuglijke feit, al was het in stilte, maar tracht één te zijn met ons en de gedachte op dat tijdstip.
We rekenen op uw begrip voor onze keuze om ons 70-jarig bestaan in een beperkte groep te gedenken. Toch kunnen we met een grote groep zijn, wanneer u gehoor geeft aan ons verzoek.

Verder kijken we uit naar de ALV in 2021 op zaterdag 5 juni en de viering van PAH 70-jaar in september, rekening houdend met de corona-crisis die hopelijk dan enigszins voorbij is.

Tot slot, rest ons en de uwen een gelukkig kerstfeest en een voorspoedig 2021 toe te wensen.
Blijf gezond!

Namens het PAH-team,
Paul Noija.

 


Utrecht, Desember 2020

Pokok: Ditunda ALV 16 Januari 2021

 

Anggota Perkumpulan Anak-anak Hulaliu jang terhormat,

Dengan perasaan sajang dan menjesal  kami harus memberi tahu kepada  semua angotta bahwa Rapat Tahunan jang direntjanakan pada 16 Januari 2021 tidak dapat berlangsung. Lockdown  menghalangi bersamaan kami, meskipun sudah direntjanakan vaksinasi, kami masih dalam krisis Corona.

Namun kami jakin, perajaan ulang tahun ke-70 kumpulan negeri kami tidak boleh lepas dari perhatian kami.  Olehnja itu kami membuat rentjana jang berikut :

Seluruh tim PAH dan kelompok kerjda PAH 70- tahun telah memutuskan untuk memperingati berdirinja PAH, 3 Januari 1951, dengan berkumpul setjara virtual pada hari itu. Kami akan melakukan ini pada 3 Januari 2021 djam 7:00 malam.

Kemudian kami akan berada berdoa sjukur  untuk hari ulang tahun ini, jang sebenarnja kami akan ingin lakukan bersama dengan bersaudara sekalian.

Untuk mentjipta salah satu perasaan kebersamaan dan keterhubungan, kami minta bersaudara sekalian untuk berdiam seketika pada pukul djam 19.00, sewaktu kami akan mengutjapkan doa bersama.

Pada sendirnja semua bebas setjara bagaimana satu2 mau menggembirakan hari besedjarah ini, maupun dalam keheningan atau djalan lain. Akan tetapi, tjobalah untuk bersatu dengan kami  pada saat itu maupun dalam pikiran atau dalam doa.

Kami harap bersaudara mau mengerti pilihan kami untuk memperingati ulang tahun ke 70 kami dengan kelompok terbatas. Tentu peringatan ini bisa dapat didjalankan dengan kelompok besar djika bersaudara sekalian mau mendengarkan permintaan kami.

Selandjutnja kami nantikan ALV  2021 pada hari Sabtu tanggal 5 Juni dan perajaan PAH 70- tahun di bulan September, dengan memperhatikan krisis Corona jang mohon sudah berakhir.

Akhirnja, kami mengutjapkan selamat sedjahtera Natal dan tahun 2021 kepada bersaudara sekalian .

Tetap sehat!

 

Atas nama tim PAH,

Paul Noija.