Privacy

PAH-privacy beleid V2018.01

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Een nieuwe EU-verordening, die betrekking heeft op de verwerking van persoonsgegevens. In deze bijlage formuleert PAH haar privacy beleid. Dit beleid beschrijft hoe binnen onze vereniging met privacy wordt omgegaan. Doel van dit beleid is om de organisatorische en technische maatregelen te nemen die in redelijkheid van ons verwacht mogen worden om te waarborgen dat zorgvuldig met de vastgelegde persoonsgegevens wordt omgegaan. Het PAH-bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het beleid en voor het toezien op de naleving ervan. Van het bestuur wordt verwacht dat zij in lijn met dit beleid integer, vertrouwelijk en overigens zorgvuldig met de persoonsgegevens omgaat. PAH is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens: Perkumpulan Anak² Hulaliu (PAH) p/a
Van Royenlaan 44 a, 9721ES Groningen.
Functionaris Gegevensbescherming is te bereiken via info@hulaliu-pah.nl.


 

I Verwerking persoonsgegevens

PAH verwerkt uw persoonsgegevens omdat u lid bent van PAH, en hierdoor rechten en plichten hebt naar PAH, en deelneemt aan PAH-activiteiten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die PAH verwerkt:

 1. Leden: Voor- en achternaam; geslacht; geboortedatum; adresgegevens; telefoonnummer; e-mailadres; IBAN-nummer; gegevens over activiteiten van het lid op onze websites; overige persoonsgegevens die het lid actief verstrekt (bijvoorbeeld via schriftelijke en telefonische correspondentie).
 1. Donateurs: Voor- en achternaam; geboortedatum; telefoonnummer; e-mailadres; IBAN-nummer; gegevens over uw activiteiten op onze websites; overige persoonsgegevens die actief worden verstrekt (bijvoorbeeld via schriftelijke en telefonische correspondentie).
 1. Nieuwsbrief-abonnees en/of geïnteresseerden (online): E-mailadres; voor- en achternaam; gegevens over uw activiteiten op onze websites; IP adres (om in te kunnen loggen); overige persoonsgegevens die actief  worden verstrekt {bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch}.
 1. Website bezoekers Gegevens over uw activiteiten op onze websites; IP-adres (om spam te voorkomen); Overige persoonsgegevens die actief worden verstrekt (bijvoorbeeld via schriftelijke en telefonische correspondentie).

 

II. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

De PAH website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

III. Doel en waarom persoonsgegevens verwerken

PAH verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Het afhandelen van betalingen;
 2. Verzenden van onze nieuwsbrief en/of uitnodigingen, e.d.;
 3. Contact met u te kunnen opnemen voor een persoonlijke benadering, omdat u lid van PAH bent;
 4. Toegang verlenen tot evenementen waarvoor registratie noodzakelijk is;
 5. Bepalen van contributie op basis van uw situatie.

 

IV. Geautomatiseerde besluitvorming

PAH neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van PAH) tussen zit. PAH gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen:

 1. WordPress (website);
 2. Mailchimp (e-mail nieuwsbrieven);
 3. Excel (ledenadministratie).

V. Duur bewaring van persoonsgegevens

PAH bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

VI. Delen van persoonsgegevens met derden

PAH versterkt uitsluitend in overleg met betreffende persoon/personen aan derden, en alleen, als dit nodig is voor de uitvoering van PAH-rechten/verplichtingen met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. PAH sluit een bewerkersovereenkomst af met bedrijven/personen die uw gegevens verwerken in onze opdracht om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te kunnen waarborgen. PAH blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarnaast verstrekt PAH uw persoons-gegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

VII. In kaart brengen websitebezoek

De PAH website gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. – Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.– De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Cookies zorgen namelijk voor:

 • een goede werking van de website;
 • het onthouden van uw voorkeursinstellingen;
 • tot het afgeschermd deel, dat alleen zichtbaar is voor leden van PAH.

Met behulp van cookies kunnen wij onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

VIII. Social Media

Op de PAH website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twitter, LinkedIn of Instagram. Deze buttons werken d.m.v. coderingen die van deze partijen zelf afkomstig zijn. D.m.v. deze code worden cookies geplaatst. PAH heeft  daar geen invloed op. Leest u de privacy verklaringen van de desbetreffende partijen (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. (De informatie die zij verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar deze partijen en wordt opgeslagen op de servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram en Google+ stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Twitter:       wij verwijzen u naar de privacyverklaring van Twitter LinkedIn:  wij verwijzen u naar de privacyverklaring van LinkedIn Facebook:  wij verwijzen u naar de privacyverklaring van Facebook Google+:  wij verwijzen u naar de privacyverklaring van Google+ Instagram:    wij verwijzen u naar de privacyverklaring van Instagram.

IX. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Ieder lid heeft recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft het lid het recht om zijn eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PAH en heeft het lid het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat het lid u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van het lid beschikken in een computerbestand naar het lid of een andere, door het lid genoemde organisatie, te sturen. Het lid kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, verzoek tot intrekking van zijn toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn persoonsgegevens sturen naar PAH-secretariaat. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door het lid is gedaan, vragen wij u een kopie van het identiteitsbewijs van het lid met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie een pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy. PAH reageert  zo snel mogelijk, doch binnen vier weken, op uw verzoek. PAH  wil leden er tevens op wijzen dat zij de mogelijkheid hebben om een klacht in te dienen bij de nationale toezichtbouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

X. Persoonsgegevens beveiligen

PAH neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op de Functionaris Gegevensbescherming via info@new.hulaliu-pah.nl.

XI. Wijzigingen privacybeleid

De PAH privacybeleid kan van tijd tot tijd worden herzien. Als het gaat om een fundamentele wijziging in de aard van het gebruik van uw persoonsgegevens of als de wijziging op een andere manier voor u relevant is, zorgt PAH ervoor dat deze informatie ruim voor de wijziging aan u kenbaar wordt gemaakt.